Privacyverklaring versie 1.0 laatste aanpassing 15/11/2022

1.Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Groepspraktijk De Reinpad hecht  belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (alle gegevens die toelaten u als persoon te identificeren), deze zullen met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van gegevens verwerkt worden. Groepspraktijk De Reinpad houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Groepspraktijk De Reinpad, Reinpadstraat 87 1.0 te 3600 Genk, enkel voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

2.Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verstrekken van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt voor het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is een vlotte praktijkwerking, zodat er voldoende tijd kan besteed worden aan de zorg. 
Uw medisch dossier dient volgens wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. 

3.Delen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Enkel de informatie die noodzakelijk is voor een vlot verloop van uw zorg wordt hierbij gedeeld.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

4.Uw rechten als patiënt:
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken. U hebt het recht op eventuele correcties en wijzigingen op voorwaarde dat deze geen bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. 
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Namens groepspraktijk De Reinpad,
Dr. Griet Herman, verantwoordelijke DPO